default Red Green

Chi tiết tin

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 11-CTr/TU ngày 24/8/2017 của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Người đăng: Hợp Tác Đầu Tư Ngày đăng: 14:10 | 15/11 Lượt xem: 1050


Hình ảnh minh họa
Nhằm quán triệt, triển khai và cụ thể những nội dung Chương trình số 11-CTr/TU ngày 24/8/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện các nghị quyết tại Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương thành kế hoạch hành động và xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tổ chức thực hiện; tạo sự đồng thuận, nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chương trình, UBND tỉnh ký Quyết định số 3906/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 11-CTr/TU ngày 24/8/2017 của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Mục tiêu tập trung thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cơ bản đảm bảo tính đồng bộ giữa quản lý Nhà nước và thị trường. Phát triển hiệu quả các loại thị trường. Phấn đấu hoàn thiện và vận hành có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo các chuẩn mực phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển con người, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Tăng cường đổi mới, phát triển, tăng quy mô, tỷ trọng và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả.

- Thúc đẩy nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi nhất để kinh tế tư nhân phát triển, thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế và đóng vai trò chủ đạo trong tốc độ tăng trưởng chung của kinh tế Quảng Nam.

Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có khoảng 8.000 doanh nghiệp và đến năm 2025 có trên 13.000 doanh nghiệp và có nhiều doanh nghiệp tư nhân đủ khả năng tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Giai đoạn 2016-2020: bình quân hằng năm, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp trên 50% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, trên 75% tổng thu ngân sách, trên 75% GRDP trên địa bàn tỉnh; giải quyết việc làm cho 90% lao động.

Giai đoạn 2020-2025: bình quân hằng năm, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp trên 60% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, trên 85% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh; giải quyết việc làm cho 95% lao động.    

- Tiếp tục sắp xếp cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ.

UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; yêu cầu xây dựng kế hoạch thực hiện của ngành, đơn vị, địa phương và cụ thể hóa thành nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm, trong đó xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp cụ thể thực hiện./.
Nội dung chi tiết Quyết định: -qtiupload-qoffice-2017-vanbanden-3906.qd.03.11.17.ubnd_tinh.pdf

Tác giả: Quản trị viên

Nguồn tin: Võ Thư Lâm - Phòng Hợp tác đầu tư

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập