default Red Green

Chi tiết tin

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 10:11 | 05/08 Lượt xem: 564

Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh vừa ban hành Quyết định số 105/QĐ-BCĐ về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/7/2019.

Theo Quy chế, Ban chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh các chủ trương, chính sách và giải pháp nhằm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các Sở, Ban, ngành và các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã được phê duyệt; hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, ngành và các địa phương tham gia, phối hợp trong việc xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đôn đốc, giám sát công tác tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã; tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản có liên quan đến lĩnh vực quản lý và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đúng quy định hiện hành của pháp luật; giúp UBND tỉnh kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong quá trình thực hiện các chương trình đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

Ngoài ra, các thành viên Ban Chỉ đạo được phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của mỗi cơ quan, đơn vị.

Về nguyên tắc làm việc, Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập thể, đề cao trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo trên cơ sở trao đổi, bàn bạc dân chủ và thực hiện theo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo; Ban Chỉ đạo có thể sử dụng bộ máy của các cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo để hoạt động và có Tổ giúp việc để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo; Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có chương trình cụ thể trên cơ sở kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo và chức năng, nhiệm vụ được giao; Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và Ủy viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan mình trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

Về mối quan hệ trong công tác, Ban Chỉ đạo thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế tập thể trong từng giai đoạn. Các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công; có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo triển khai và kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX đối với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Tác giả: Võ Thị Trâm Anh

Nguồn tin: Phòng Kinh tế Ngành

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập