default Red Green

Chi tiết tin

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

Người đăng: Nguyễn Văn Đàn Ngày đăng: 8:26 | 20/05 Lượt xem: 2195

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển ngành và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương 5 năm 2021-2025 với các nội dung như sau:

I. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

1. Yêu cầu chung về nội dung, bố cục

Nội dung yêu cầu bám sát các quy định của Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Bố cục gồm có 3 phần chính: Phần thứ nhất: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của ngành và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp huyện, thị, thành (địa phương) 5 năm 2016-2020; Phần thứ hai: Xây dựng kế hoạch phát triển ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 5 năm 2021-2025; Phần thứ ba: Đề xuất, kiến nghị.

2. Yêu cầu trong tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển ngànhkế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương 5 năm 2016-2020

Việc đánh giá phát triển ngành và kế hoạch phát triển kinh tế - xã địa phương 5 năm 2016 - 2020 cần bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ của các địa phương và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 177/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Quảng Nam về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, các Chương trình, Đề án, Kế hoạch liên quan đến ngành đã được UBND tỉnh phê duyệt; Quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch của địa phương; nhiệm vụ của ngành, địa phương đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh...

Cụ thể: Đánh giá ước tình hình thực hiện kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, so sánh với mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết của tỉnh, của ngành, địa phương đã đề ra trong kế hoạch 5 năm; trong đó làm rõ các kết quả đạt được; các khó khăn vướng mắc, tồn tại, hạn chế; các chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch.

Lưu ý: Các số liệu cần thống nhất với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và các địa phương.

Việc tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 phải huy động, phát huy được sự phối hợp của cả bộ máy tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan nghiên cứu khoa học, các hiệp hội và cộng đồng dân cư cùng cấp.

Việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 phải bảo đảm tính khách quan, trung thực, sát đúng thực tiễn.

3. Những yêu cầu trong xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển ngành và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương 5 năm 2021-2025

- Kế hoạch phát triển ngành và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương 5 năm 2021-2025 phải xây dựng bám sát định hướng phát triển của tỉnh, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; trong đó, phải thể hiện thế mạnh của từng ngành, từng địa phương.

- Các mục tiêu, định hướng và giải pháp trong kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 phải bảo đảm tính khả thi; sắp xếp các mục tiêu theo thứ tự ưu tiên để đảm bảo sự cân đối về nguồn lực.

- Trong quá trình xây dựng kế hoạch 5 năm 2021-2025, các Sở, ngành và các địa phương cần tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan nghiên cứu, các đoàn thể, các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư.

* Lưu ý: Kèm theo hướng dẫn này là hệ thống biểu mẫu chỉ tiêu của từng ngành, huyện, thị, thành đề nghị từng ngành, huyện, thị, thành căn cứ vào chỉ tiêu mà đơn vị mình phụ trách phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh, Chi Cục thống kê huyện hoàn chỉnh biểu chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025 theo đúng quy định.

Riêng đối với các địa phương cần lưu ý khi xây dựng chỉ tiêu kế hoạch: Cấp địa phương không tính chỉ tiêu (GRDP) mà chỉ tính toán các chỉ tiêu về giá trị sản xuất của từng ngành (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, công nghiệp, ...); diện dích, sản lượng... (Trên cơ sở hệ thống biểu mẫu kèm theo hướng dẫn xây dựng kế hoạch 5 năm 2021-2025) các địa phương chọn lựa các chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

II. Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển ngành và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương 5 năm 2021-2025

- Đánh giá đầy đủ, chính xác việc thực hiện các nhiệm vụ bao gồm kết quả đạt được, các hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm liên quan đến hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các nội dung của chương trình hành động tại Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình hành động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tại Quyết định số 4701/QĐ-UBND của UBND ngày 29/12/2016 về thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh, kế hoạch 5 năm 2021-2025 của cơ quan, đơn vị mình, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đề xuất các nội dung, nhiệm vụ, đề án để tổng hợp vào Chương trình hành động của UBND tỉnh để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

III. Tiến độ xây dựng kế hoạch

- Thời gian gửi dự thảo kế hoạch phát triển ngành 5 năm 2021-2025 về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất đến ngày 31/5/2020 (kể cả số liệu theo hệ thống biểu mẫu).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh, Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

- Trong tháng 7/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh thông qua và trình xin ý kiến Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đối với dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh.

- Trước ngày 30/7/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 02 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam trước ngày 31/5/2020; đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ: qhth.dpiqn@gmail.com.
- Biểu mẫu gửi kèm:
+ Biểu mẫu 2016-2020.
+ Biểu mẫu 2020-2025.

Tác giả: Đặng Công Chiến

Nguồn tin: Phòng Quy hoạch - Tổng hợp

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập