default Red Green

Chi tiết tin

Kế hoạch cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2016-2020

Người đăng: Lê Tấn Đạt Ngày đăng: 9:07 | 10/07 Lượt xem: 997

(MPI) – Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Đề án Kế hoạch cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2016-2020.


Ảnh minh họa. 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016. Chính phủ đã giao chi tiết kế hoạch vốn cho các Bộ, ngành và địa phương, trong đó đã xác định tổng vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 theo cơ cấu ngành, lĩnh vực, chương trình và cho từng dự án cụ thể. Do đó, Kế hoạch cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2016-2020 được xây dựng trên cơ sở bám sát mục tiêu, định hướng đầu tư công tại Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, đồng thời bổ sung và cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết số 24/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 theo hướng tập trung hoàn thiện thể chế quản lý đầu tư công, đặc biệt trong công tác quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư công, từ đó tạo tiền đề cho công tác xây dựng, triển khai kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn trong giai đoạn tiếp theo.

Các nguồn vốn được tập trung nghiên cứu trong Kế hoạch là các nguồn vốn đầu tư công được quy định tại Luật đầu tư công và có xem xét tới mối liên hệ với vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài trong tổng thể cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội.

Mục tiêu chung của Kế hoạch cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2016-2020 là nhằm chuyển đổi và hình thành cơ cấu đầu tư hợp lý, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của đầu tư công. Thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển nền kinh tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Nâng cao chất lượng thể chế quản lý đầu tư công. Tỷ trọng vốn đầu tư nhà nước bình quân giai đoạn đạt khoảng 10-11% GDP.

Đề án được xây dựng trên các quan điểm cơ cấu lại đầu tư công phải được triển khai trong tổng thể chương trình cơ cấu lại nền kinh tế và được thực hiện đồng bộ với cơ cấu lại tài chính công, cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công; Cơ cấu lại đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh, phải đảm bảo phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở có nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế của xu thế hội nhập, của từng ngành, địa phương và toàn nền kinh tế.

Hình thành định hướng và cơ cấu lại đầu tư công trên cơ sở phù hợp với vai trò quản lý của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường, từng bước giảm thiểu vai trò đầu tư trực tiếp của Nhà nước, để thị trường có vai trò ngày càng quan trọng trong huy động và phân bổ các nguồn lực xã hội; Cải thiện, nâng cấp trình độ phát triển các ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế. Nhà nước tập trung xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng lớn, trọng điểm có tác động thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển và các công trình gắn với phát triển sản xuất, tạo sản phẩm.

Việc bố trí vốn phải quán triệt nguyên tắc ưu tiên sử dụng vốn ngân sách nhà nước như là vốn mồi để khai thác tối đa các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác. Tập trung thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Giảm dần tỷ lệ vốn đầu tư công trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Đồng thời, cơ cấu lại đầu tư công thực hiện đồng bộ với các công cụ chính sách khác, nhất là các chính sách về đất đai, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, cải cách doanh nghiệp nhà nước, phát triển thị trường tài chính và thị trường vốn. Tăng cường trách nhiệm giải trình và góp phần tích cực vào việc cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo Dự thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành trung ương và địa phương tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án được thực hiện quý II/2020. Đề án đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ./.

Tác giả: SKHĐT

Nguồn tin: Cổng thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu Tư

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập