default Red Green

Chi tiết tin

Tăng cường minh bạch trong việc bán hồ sơ mời thầu

Người đăng: Lê Tấn Đạt Ngày đăng: 16:41 | 09/11 Lượt xem: 1543


Hình ảnh minh họa
Hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, theo đó UBND tỉnh đã ban hành các văn bản, chỉ thị việc chấn chỉnh và tạo sự minh bạch trong hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 01/6/2016 về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng và hoạt động đấu thầu các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời ngày 25/8/2016  UBND tỉnh Quảng Nam đã thành lập Tổ kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 3019/QĐ-UBND. Tổ  kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu có chức năng theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu thầu trong quá trình tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đối với các dự án do UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định đầu tư theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đã được phê duyệt; Tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động đấu thầu; yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu để phục vụ công tác kiểm tra giám sát theo nhiệm vụ được giao; Hướng dẫn, giải quyết hoặc phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày thành lập Tổ kiểm tra, giám sát hoạt động đầu thầu đã tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến các hoạt động đấu thầu: Việc tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh về đấu thầu phải thông qua đơn kiến nghị phản ánh gửi trực tiếp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu; hoặc phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, ..); hoặc có sự chỉ đạo xử lý của Lãnh đạo UBND tỉnh. Các thông tin nhận phản ánh chủ yếu liên quan đến việc các chủ đầu tư gây khó khăn cho các nhà thầu: việc các nhà đầu tư gây khó khăn bằng nhiều lý do để không bán hồ sơ mời thầu, các DN trực tiếp tới địa chỉ của bên mời thầu nhưng đều không gặp được cán bộ phụ trách, không có hồ sơ cung cấp kịp thời với lý do chưa phô tô hồ sơ kịp hoặc địa chỉ của bên mời thầu không đảm bảo gây khó khăn trong việc tiếp cận và mua hồ sơ mời thầu. Đồng thời phối hợp với các chủ đầu tư, bên mời thầu xử lý các kiến nghị liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu.

Nhằm chấn chỉnh việc chậm trể, trì hoãn trong việc bán Hồ sơ mời thầu, đồng thời giải quyết các kiến nghị đề xuất của Tổ Kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh, ngày 24/10/2017, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp Tổ kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu của tỉnh nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tham dự có Tổ trưởng và các thành viên Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu của tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của tỉnh, Ban Quản lý dự án hạ tầng thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đã thống nhất chỉ đạo kể từ ngày 01/12/2017:

Đối với các dự án đầu tư xây dựng do cấp tỉnh quản lý, chủ đầu tư, bên mời thầu là các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của tỉnh, Ban Quản lý dự án hạ tầng thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và các Sở, ngành thuộc tỉnh: Trước thời gian phát hành hồ sơ mời thầu theo thông tin đã đăng tải trên mạng đấu thầu theo quy định, chủ đầu tư, bên mời thầu phải chuẩn bị tối thiểu ban đầu 10 bộ hồ sơ mời thầu, trong đó gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư 02 bộ (gửi trước thời gian phát hành hồ sơ 01 ngày) để bán cho các đơn vị khi có kiến nghị, khiếu nại, không mua được hồ sơ mời thầu từ chủ đầu tư, bên mời thầu; sau khi bán hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kịp thời trong ngày cho chủ đầu tư, bên mời thầu để cập nhật, tổng hợp; 08 bộ còn lại bán cho các đơn vị có nhu cầu.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng do cấp huyện, cấp xã quản lý, chủ đầu tư, bên mời thầu là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện), các Phòng, Trung tâm trực thuộc cấp huyện và UBND xã, phường, thị trấn (cấp xã): Trước thời gian phát hành hồ sơ mời thầu theo thông tin đã đăng tải trên mạng đấu thầu theo quy định, chủ đầu tư, bên mời thầu phải chuẩn bị tối thiểu ban đầu 10 bộ hồ sơ mời thầu, trong đó gửi bộ phận một cửa hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện 02 bộ (gửi trước thời gian phát hành hồ sơ 01 ngày) để bán cho các đơn vị khi có kiến nghị, khiếu nại, không mua được hồ sơ mời thầu từ chủ đầu tư, bên mời thầu; sau khi bán hồ sơ, bộ phận một cửa hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thông báo kịp thời trong ngày cho chủ đầu tư, bên mời thầu để cập nhật, tổng hợp; 08 bộ còn lại bán cho các đơn vị có nhu cầu. UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo họ tên, số điện thoại của cán bộ phụ trách bán hồ sơ mời thầu khi có kiến nghị, khiếu nại ở Tổ một cửa hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện cho Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu của tỉnh để theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện.

Trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu, trường hợp thiếu hồ sơ, chủ đầu tư, bên mời thầu hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư, bộ phận một cửa, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện phải nhân bản, đóng dấu treo của chủ đầu tư, bên mời thầu hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện (đối với dự án do cấp huyện, cấp xã quản lý), Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với dự án do cấp tỉnh quản lý) để phát hành kịp thời trong ngày, không được chậm trễ. Trường hợp có điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi trong hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu phải thông báo kịp thời cho các đơn vị mua hồ sơ mời thầu.

Nhằm tạo sự cạnh tranh và minh bạch trong đấu thầu cần đẩy mạnh triển khai đấu thầu qua mạng. Đây là một trong những công cụ hiệu quả của Nhà nước trong việc tăng cường công khai, minh bạch thông tin trong đấu thầu, nâng cao hiệu quả và tiết kiệm trong hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước. Bên cạnh đó, cần tập trung hướng dẫn, khuyến khích chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện các gói thầu đơn giản trước để có kinh nghiệm tiếp tục triển khai mở rộng đấu thầu qua mạng trong thời gian tới. Theo đó UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để có hướng dẫn cụ thể việc phối hợp cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu các dự án chuẩn bị đủ điều kiện để triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; tổ chức thực hiện từ quý I năm 2018.

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của UBND tỉnh Quảng Nam cùng với Sở, Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan như trên chắc chắn việc đẩy mạnh sự minh bạch trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ chuyển biến tích cực, phát huy hiệu quả hơn trong việc đấu thầu, tạo sự công bằng cho tất cả các nhà thầu có điều kiện tham gia đấu thầu các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tác giả: Đinh Châu Hiếu Toàn Chánh Thanh Tra Sở

Nguồn tin: Đinh Châu Hiếu Toàn Chánh Thanh Tra Sở

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập