default Red Green

Chi tiết tin

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai, phát động phong trào thi đua “ngành Kế hoạch và Đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017-2020

Người đăng: Lê Tấn Đạt Ngày đăng: 9:00 | 21/12 Lượt xem: 1442


Hình ảnh minh họa

Nhằm phát huy sức mạnh của toàn Ngành trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi phong trào thi đua doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, ngày 13/12/2017 Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành Kế hoạch số 10174/BKHĐT-TĐKT&TT về Tổ chức phong trào thi đua “ngành Kế hoạch và Đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017-2020. Lấy kết quả thực hiện phong trào thi đua “ngành Kế hoạch và Đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017-2020 để đánh giá thành tích của tập thể và cá nhân. Khen thưởng phải được trao cho những tập thể và cá nhân thực sự có cống hiến, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, có chất lượng; tiêu chuẩn thi đua cụ thể như sau:

- Đối với tập thể:

Hoàn thành có chất lượng, đúng thời hạn công tác nghiên cứu, xây dựng, ban hành chính sách và thực thi chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo nội dung Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày  03/6/2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từ nay đến năm 2020 và các năm tiếp theo;

Có đăng ký thi đua, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thực hiện Kế hoạch phong trào thi đua “ngành Kế hoạch và Đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017-2020.

- Đối với cá nhân:

Có sáng kiến, giải pháp hữu ích cụ thể trong việc tham mưu xây dựng, ban hành cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện hiệu quả phpng trào thi đua.

Các nội dung phong trào thi đua:

- Cải cách hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp;

- Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo;

- Đảm bảo quyền kinh doanh, quyền tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.

Căn cứ Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Khối thi đua trong toàn Ngành xây dựng kế hoạch, nội dung thi đua cụ thể triển khai thực hiện. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các KCN, KCX, KKT có trách nhiệm sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên tích cực tham gia các nội dung của phong trào thi đua; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phạm vi toàn Ngành.  

Tác giả: Quản trị viên

Nguồn tin: Võ Thư Lâm - Phòng Hợp tác đầu tư

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập