Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

Hỏi đáp

Người hỏi: Nguyễn thị ánh ngân - Email: tannhatphuc@gmail.com (07/12/2017 09:02)
Nội dung hỏi: cho em hỏi mẫu quyết định thành lập công ty làm như thế nà ạ
Trả lời: Trả lời Phòng ĐKKD:
Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh), chị căn cứ theo Điều 21, Điều 22, Điều 23 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP); Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (Luật Doanh nghiệp) và Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT
Biểu mẫu có đăng tải tại website Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam (http://dpiqnam.gov.vn)

Người hỏi: Mai Hương - Email: Maihuongha1974@gmail.com (05/12/2017 16:33)
Nội dung hỏi: Công ty em là Công ty cổ phần, có thành lập Công ty TNHH MTV trong năm nay. Tỷ lệ vốn góp do Công ty CP là chủ sở hữu 100%. Nay muốn thay đổi người đại diện pháp luật (Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty TNHH MTV) thì thủ tục gồm những gì ạ. Em xim cám ơn
Trả lời: Trả lời Phòng ĐKKD:
Theo quy định tại Điều 43 Nghị định 78/2015-NĐ-CP ngày 14/9/2015, hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu là công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:
a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);
b) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
c) Quyết định của Hội đồng quản trị (chủ sở hữu công ty) về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp và người đại diện theo pháp luật;
Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Người hỏi: Nguyễn Thị Huỳnh Trang - Email: nguyenhuynhtrang222@gmail.com (13/11/2017 09:14)
Nội dung hỏi: Chào anh chi.Anh chị hướng dẫn giúp em quy trinh đóng chi nhánh công ty TNHH với ạ.Công ty chính ở TPHCM. và chi nhánh hiện tại nằm ở TP Tam Kỳ.Em cảm ơn
Trả lời: Phòng ĐKKD trả lời: Việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp thực hiện thủ tục theo qui định tại Điều 60 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015. Trước khi nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ thuế (chấm dứt hiệu lực mã số thuế) và các khoản nợ (nếu có); đối với con dấu trước đây do Công an cấp, doanh nghiệp trả dấu tại cơ quan công an.
Người hỏi: Huỳnh Thị Thùy Trang - Email: trang76.huynh@gmail.com (01/11/2017 14:42)
Nội dung hỏi: 1. CHo e hỏi thủ tục xin tạm ngưng hoạt động công ty 1 năm cần có giấy tờ gì?

2. Thay đổi vốn điều lệ công ty cần giầy tờ gì ạ?
E cảm ơn

Trả lời: Phòng ĐKKD trả lời: Căn cứ Khoản 2 Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015,trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanhh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh . Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.
Căn cứ Khoản 3 Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015, trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Thay đổi vốn điều lệ công ty cần giầy tờ gì ạ?
Phòng ĐKKD trả lời: Căn cứ Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015, đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp như sau:
1. Trường hợp công ty đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của các thành viên hợp danh công ty hợp danh, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
b) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
c) Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc của mỗi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
d) Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;
đ) Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh.
2. Trường hợp đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty, kèm theo Thông báo quy định tại Khoản 1 Điều này phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty; văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tạiKhoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.
3. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần, kèm theo Thông báo quy định tại Khoản 1 Điều này, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có:
a) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
b) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.
Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
4. Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.
5. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Người hỏi: Nguyen Thị Phương Lan - Email: ntplan84@gmail.com (31/10/2017 09:08)
Nội dung hỏi: Kinh chào Sở KH & ĐT! Cho e hỏi. Hiện Cty e mở thêm cửa hàng thuộc địa phận Quế Sơn thủ tục hồ sơ bao gồm gì ạh. Vừa rùi e cũng có điện hỏi nộp thông báo lập địa điểm kinh doanh và có bố sung hồ sơ thủ tục gì nữa ko ạh! E xin chân thành cảm ơn ạh
Trả lời: Phòng ĐKKD trả lời: Doanh nghiệp chỉ nộp Thông báo thành lập lập địa điểm kinh doanh theo mẫu quy đinh (Phụ lục II-11, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT) trong trường hợp có công ty hoặc chí nhánh đang đóng trụ sở tại Quảng Nam.
Người hỏi: Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Email: nguyenleny0209@gmail.com (24/10/2017 16:15)
Nội dung hỏi: Kính gửi Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam, Hiện tại công ty Chúng tôi nằm trong khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc đã đi vào hoạt động có hồ sơ môi trường, nhưng để đảm bảo nhu cầu thị trường Công ty chúng tôi muốn nâng công suất của nhà máy thì cần những giấy tờ liên quan nào, thủ tục đầu tư ra sao, mong đơn vị hỗ trợ giúp đỡ, xin chân thành cảm ơn.
Trả lời: Câu hỏi của bạn chưa trình bày cụ thể nhất là nhà máy của bạn đang hoạt động theo Giấy phép nào? Cụ thể: Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hay Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư...nên việc trả lời chưa rõ ràng. Tuy nhiên việc nâng cao công suất nhà máy của bạn phải thực hiện theo quy định của pháp luật cụ thể là phải điều chỉnh các nội dung có liên quan đến Giấy phép đã cấp theo quy định của Luật Đầu tư hoặc điều chỉnh cấp đổi Giấy phép cũ sang Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư trong đó có điều chỉnh các nội dung về công suất. Trong trường hợp điều chỉnh thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh phải được sự thống nhất của UBND tỉnh.
Người hỏi: Trương Thị Ly Ly - Email: tambaotin.dn@gmail.com (20/10/2017 11:15)
Nội dung hỏi: Em có công ty ở đà nẵng, giờ em muốn mở chi nhánh ở quảng nam. Sở cho em hỏi hồ sơ thành lập chi nhánh gồm những gì ạ?
Mong quý sở phản hồi ạ!

Trả lời: Thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Bạn làm Thông báo về việc lập Chi nhánh theo mẫu (Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), gồm:
- Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Bản sao hợp lệ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
Vì bạn không nói rõ loại hình công ty (một thành viên, hai thành viên, hai thành viên trở lên hay cổ phần), nên chúng tôi chỉ nêu trường hợp của bạn là Công ty TNHH Một thành viên. Bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0914.001.559 gặp anh Điện để được hướng dẫn.

Tệp tin tải về: Landscape
Người hỏi: Hương Diễm - Email: lthuongdiem91@gmail.com (19/10/2017 15:11)
Nội dung hỏi: Bạn tôi là người nước ngoài mong muốn thực hiện dự án đầu tư (nhà hàng) tại Hội An, kính mong Sở cho tôi biết hồ sơ sẽ được nộp tại địa chỉ nào vậy?
Trả lời: Hồ sơ của bạn được nộp tại: Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư Quảng Nam - Số159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (Tầng 2)
Người hỏi: Nguyễn thị Ngọc Linh - Email: hienlinhhantuyen@gmail.com (16/10/2017 11:38)
Nội dung hỏi: Thay đổi địa chỉ KD của công ty CP cần những giấy tờ gì ?
Xin Cảm ơn

Trả lời: Phòng ĐKKD: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, công ty thực hiện theo Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 (Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu Phụ lục II-1 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT) (Chị có thể tham khảo biểu mẫu tại website Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam)
Ngoài những hồ sơ quy định trên, khi đi nộp kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản gốc, giấy giới thiệu và bản sao CMND người đi nộp.

Người hỏi: Hà Đình chính - Email: Cty songngan@gmail.com (30/09/2017 13:23)
Nội dung hỏi: Em muốn nộp thuế sử dụng nước ngầm cho Cty thì đăng ký nhu thế nào ,mong giúp em với
Trả lời: Phòng ĐKKD: Doanh nghiệp muốn thay đổi thông tin đăng ký thuế, công ty làm Thông báo thay đổi nội đăng ký doanh nghiệp theo mẫu Phụ lục II-1 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh
Khi đi nộp kèm theo giấy giới thiệu và bản sao CMND người đi nộp

12
Page size:
select
Items 1 to 10 of 11
Nội dung trả lời: *
Tệp tin đính kèm:

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày