default Red Green

Thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Thủ tục đăng ký kinh doanh
BIỂU MẪU THEO THÔNG TƯ 20/2015/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 GIAY_DE_NGHI_DANG_KY_DOANH_NGHIEP_TU_NHAN_.doc 57.5 Kb
2 GIAY_DE_NGHI_DANG_KY_DOANH_NGHIEP_CONG_TY_TNHH_1TV_.doc 86.5 Kb
3 GIAY_DE_NGHI_DANG_KY_DOANH_NGHIEP_CONG_TY_TNHH_2TV_TRO_LEN_.doc 77.5 Kb
4 GIAY_DE_NGHI_DANG_KY_DOANH_NGHIEP_CTCP_.doc 84.5 Kb
5 GIAY_DE_NGHI_DANG_KY_DOANH_NGHIEP_CONG_TY_HOP_DANH_.doc 82 Kb
6 DANH_SACH_THANH_VIEN_CONG_TY_TRACH_NHIEM_HỮU_HAN_HAI_THANH_VIEN_TRO_LEN_.doc 36.5 Kb
7 DANH_SACH_CO_DONG_SANG_LAP_.doc 41 Kb
8 DANH_SACH_CO_DONG_LA_NHA_DAU_TU_NUOC_NGOAI_.doc 42 Kb
9 DANH_SACH_THANH_VIEN_CONG_TY_HOP_DANH_.doc 36 Kb
10 DANH_SACH_NGUOI_DAI_DIEN_THEO_UY_QUYEN_.doc 31.5 Kb
11 THONG_BAO_THAY_DOI_NOI_DUNG_DANG_KY_DOANH_NGHIEP_.doc 109.5 Kb
12 THONG_BAO_THAY_DOI_NGUOI_DAI_DIEN_THEO_PHAP_LUAT_.doc 38 Kb
13 THONG_BAO_THAY_DOI_CHU_DOANH_NGHIEP_TU_NHAN_.doc 42 Kb
14 THONG_BAO_THAY_DOI_CHU_SO_HỮU_CONG_TY_TNHH_MOT_THANH_VIEN_.doc 45.5 Kb
15 THONG_BAO_VV_BO_SUNG__CAP_NHAT_THONG_TIN_DKDN_.doc 31.5 Kb
16 THONG_BAO_VV_CHO_THUE_DOANH_NGHIEP_TU_NHAN_.doc 38 Kb
17 THONG_BAO_VV_CHAO_BAN_CO_PHAN_RIENG_LE_.doc 34 Kb
18 THONG_BAO_VV_SỬ_DUNG_MAU_CON_DAU_CUA_DOANH_NGHIEP__CHI_NHANH__VPDD_.doc 38.5 Kb
19 THONG_BAO_VV_THAY_DOI_MAU_CON_DAU_CUA_DOANH_NGHIEP__CHI_NHANH__VPDD_.doc 40.5 Kb
20 THONG_BAO_VV_HUY_MAU_CON_DAU_CUA_DOANH_NGHIEP__CHI_NHANH__VPDD_.doc 38.5 Kb
21 THONG_BAO_VV_DANG_KY_HOAT_DONG_CHI_NHANH__VPDD__LAP_DDKD_.doc 84 Kb
22 THONG_BAO_VV_LAP_CHI_NHANH__VPDD_O_NUOC_NGOAI.doc 38 Kb
23 THONG_BAO_VV_THAY_DOI_NOI_DUNG_DANG_KY_HOAT_DONG_CHI_NHANH__VPDD__DDKD_.doc 35 Kb
24 GIAY_DE_NGHI_HIEU_DINH_THONG_TIN_TRONG_GCN_DKDN.doc 35.5 Kb
25 THONG_BAO_VV_PHAN_HOI_KET_QUA_RA_SOAT_THONG_TIN_DKDN.doc 49 Kb
26 GIAY_DE_NGHI_HIEU_DINH_THONG_TIN_DN_DO_CHUYEN_DOI_TRONG_CSDLQG_VE_DKDN.doc 36.5 Kb
27 GIAY_DE_NGHI_CAP_DOI_SANG_GCN_DKDN.doc 40.5 Kb
28 GIAY_DE_NGHI_BO_SUNG__CAP_NHAT_THONG_TIN_DKDN_THEO_GPDT__GCN_DT.doc 91.5 Kb
29 GIAY_DE_NGHI_BO_SUNG__CAP_NHAT_THONG_TIN_DOI_VOI_CNVPDDDDKD_THEO_GPDT__GCN_DT.doc 77.5 Kb
30 GIAY_DE_NGHI_CAP_LAI_GCN_DKDNCNVPDD_DDKD.doc 34.5 Kb
31 THONG_BAO_VV_TAM_NGUNG__KINH_DOANH_TRUOC_THOI_HAN_CUA_DN.doc 46 Kb
32 THONG_BAO_VV_CHAM_DỨT_HOAT_DONG_CHI_NHANH__VPDD__DDKD.doc 41 Kb
33 THONG_BAO_VV_CHAM_DỨT_HOAT_DONG_CNVPDD_O_NUOC_NGOAI.doc 33 Kb
34 THONG_BAO_VV_GIAI_THE_DOANH_NGHIEP.doc 38 Kb
35 GIAY_DE_NGHI_CONG_BO_NOI_DUNG_DKDN.doc 40 Kb

Nội dung trích yếu :
BIỂU MẪU THEO THÔNG TƯ 20/2015/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập