Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

Thủ tục đăng ký đầu tư

Loại tài liệu: Thủ tục đăng ký đầu tư
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Nội dung trích yếu :
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC