Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

Giới thiệu sở Kế Hoạch và Đầu tư Quảng Nam
Gi?i thi?u t?ng quan:


S? K? ho?ch và Ð?u tu là co quan chuyên môn thu?c UBND Qu?ng Nam, có ch?c nang tham muu, giúp UBND t?nh th?c hi?n nhi?m v? qu?n lý nhà nu?c v? k? ho?ch và d?u tu trên d?a bàn, g?m: t?ng h?p v? quy ho?ch, xây d?ng k? ho?ch phát tri?n kinh t? - xã h?i; t? ch?c th?c hi?n và d? xu?t v? co ch?, chính sách qu?n lý kinh t? - xã h?i; d?u tu trong nu?c, d?u tu nu?c ngoài ? d?a phuong; qu?n lý ngu?n h? tr? phát tri?n chính th?c (ODA), ngu?n vi?n tr? phi Chính ph?; k? ho?ch d?u th?u; dang ký kinh doanh trong ph?m vi d?a phuong; t?ng h?p và th?ng nh?t qu?n lý các v?n d? v? doanh nghi?p, kinh t? t?p th?, kinh t? tu nhân; t? ch?c cung ?ng các d?ch v? công thu?c ph?m vi qu?n lý nhà nu?c c?a S? theo quy d?nh c?a pháp lu?t. S? K? ho?ch và Ð?u tu ch?u s? ch? d?o, qu?n lý v? t? ch?c, biên ch? và ho?t d?ng c?a UBND t?nh; d?ng th?i ch?u s? ch? d?o, hu?ng d?n, thanh tra, ki?m tra v? chuyên môn, nghi?p v? c?a B? K? ho?ch và Ð?u tu.

Thông tin liên h? :

Tên co quan : S? K? HO?CH VÀ Ð?U TU QU?NG NAM
Ð?a ch? : 02 Tr?n Phú, Tp Tam K?, Qu?ng Nam
Ði?n tho?i : 0510.3.810.394 
Fax : 0510.3.810.396

H? th?ng qu?n lý ch?t lu?ng phù h?p Tiêu chu?n qu?c gia TCVN ISO 9001:2008

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập