default Red Green

Tình tình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của cả nước

Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Ngày 07/12/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3583/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược tổng thể...
Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 04/12/2020 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2021
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 04/12/2020 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2021
Thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; trong 08 tháng đầu năm, các ngành, địa phương đã tập trung thực hiện hiệu quả mục...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2021
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2021
Quảng Nam sẽ xây dựng vùng "rất đáng sống"
Quy hoạch xây dựng vùng Đông Quảng Nam trở thành nơi "rất đáng sống" với yêu cầu lấy cảnh quan, môi trường sinh thái làm chân đế cho sự phát triển và kinh tế là mũi nhọn
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM THÁNG HAI VÀ 02 THÁNG NĂM 2021
Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập