Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

Ban giám đốc

THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC
(Căn cứ Quyết định sô 71/QĐ-SKHĐT ngày 30/5/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam)

1. Đồng chí Đặng Phong - Giám đốc Sở

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn và hằng năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của tỉnh; điều hành cân đối chung vốn ngân sách, vốn ODA (kể cả bố trí vốn đối ứng), tạm ứng vốn đầu tư; cơ chế quản lý, phân cấp đầu tư; phát triển giao thông, hạ tầng đô thị, xây dựng trụ sở các cơ quan; công tác thẩm định nguồn vốn, chủ trương đầu tư, thẩm định dự án đầu tư/báo cáo kinh tế kỹ thuật; công tác đối ngoại, quốc phòng - an ninh; công tác tổ chức - bộ máy, đào tạo bồi dưỡng; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Là chủ tài khoản thứ nhất của cơ quan.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng Sở.

- Trưởng ban phòng chống tham nhũng của Sở.

- Tổ chức phối hợp công tác giữa Ban Giám đốc với Đảng uỷ và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan.

- Trực tiếp chỉ đạo phòng Quy hoạch - Tổng hợp, Thẩm định dự án.

- Tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi thành phố Tam Kỳ, Hội An và các huyện: Tiên Phước, Bắc Trà My, Quế Sơn, Nông Sơn.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan đến nhiệm vụ chung của Sở: Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội; Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Nội vụ, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng; Cục Thống kê; Kho bạc nhà nước; Ngân hàng Nhà nước; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai; Kiểm toán nhà nước...

- Thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh trực tiếp phân công và các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thanh - Phó Giám đốc Sở

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực kinh tế ngành. Cụ thể, gồm: công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tài nguyên và môi trường; điện, nước sinh hoạt nông thôn; thương mại - dịch vụ; nông - lâm - ngư nghiệp; xây dựng nông thôn mới; dân tộc và miền núi; khoa học và công nghệ; các chương trình mục tiêu và mục tiêu quốc gia, dự án ODA thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách công tác: quản trị hành chính - văn phòng; cải cách hành chính; bảo vệ cơ quan; trang thông tin điện tử (Website) của Sở.

- Giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

- Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo chung về công tác: đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), giám sát đánh giá đầu tư công, quản lý nhà nước về đấu thầu. Trong đó, trực tiếp phụ trách công tác đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư công và đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) các lĩnh vực: kinh tế ngành, giao thông, hạ tầng đô thị, xây dựng trụ sở các cơ quan.

- Là chủ tài khoản thứ hai của cơ quan.

- Giải quyết công việc của Giám đốc khi Giám đốc đi vắng hoặc uỷ quyền.

- Trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Sở.

- Giám đốc Ban quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh Quảng Nam.

- Theo dõi phối hợp công tác xây dựng Đảng.

- Trực tiếp chỉ đạo Phòng Kinh tế ngành, Văn phòng Sở (trừ công tác tổ chức, thi đua - khen thưởng, kỷ luật).

- Tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi các huyện: Phước Sơn, Nam Trà My, Nam Giang, Tây Giang.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan: Sở Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Liên minh Hợp tác xã; Ban Dân tộc; Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình Nông thôn mới; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh...

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc trực tiếp phân công và theo các quyết định của UBND tỉnh.

3. Đồng chí  Phạm Tấn Minh - Phó Giám đốc Sở

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực Lao động - Văn xã, Thanh tra. Cụ thể: lĩnh vực y tế; giáo dục; văn hoá; xã hội; du lịch; thông tin - truyền thông; tôn giáo; giảm nghèo; các chương trình mục tiêu và mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực phụ trách; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giáo dục pháp luật.

- Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo chung về: các chương trình, dự án ODA; công tác quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh các xã biên giới; làm đầu mối chủ trì phối hợp làm việc với các đoàn kiểm tra, kiểm toán về quản lý vốn, ngân sách và tài sản nhà nước. Trực tiếp phụ trách công tác đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư công và đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) thuộc lĩnh vực Lao động - Văn xã, các dự án ODA (trừ các dự án ODA thuộc lĩnh vực Kinh tế ngành).

- Trực tiếp chỉ đạo phòng Lao động - Văn xã, Thanh tra Sở.

- Giám đốc Ban quản lý dự án ODA đầu tư nâng cao năng lực ngành Y tế Quảng Nam.

- Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở.

- Tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi các huyện: Hiệp Đức, Đông Giang, Thăng Bình, Phú Ninh.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan: Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hoá - Thể thao - Du lịch, Thông tin - Truyền thông, Lao động - Thương binh & Xã hội; Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam; Báo Quảng Nam; các trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm dạy nghề; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội; Thanh tra tỉnh...

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc trực tiếp phân công và theo các quyết định của UBND tỉnh.

4. Đồng chí  Trần Văn Ẩn - Phó Giám đốc Sở

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước; đăng ký kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp; công tác giám sát đánh giá đầu tư đối với các dự án của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Giám đốc Trung tâm Thông tin, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam.

- Trực tiếp chỉ đạo các Phòng: Hợp tác đầu tư, Đăng ký kinh doanh; Trung tâm Thông tin, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Theo dõi thị xã Điện Bàn và các huyện: Duy Xuyên, Đại Lộc, Núi Thành.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan: Cục Thuế; Sở Ngoại vụ; Ban xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp...

- Trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc trực tiếp phân công và theo các quyết định của UBND tỉnh.

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập