Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

Ban giám đốc

THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC

1. Đồng chí Nguyễn Quang Thử - Giám đốc Sở

- Trực tiếp phụ trách công tác kế hoạch và đầu tư trên các lĩnh vực: chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công của tỉnh; điều hành cân đối chung vốn ngân sách, vốn ODA; quản lý vốn viện trợ ra nước ngoài; cơ chế quản lý, phân cấp đầu tư; phát triển giao thông, hạ tầng đô thị, xây dựng trụ sở các cơ quan; công tác thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư cho các dự án; công tác tổ chức, bộ máy cơ quan, đào tạo bồi dưỡng công tác cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác quản trị hành chính - văn phòng; cải cách hành chính; trang thông tin điện tử (Website) của Sở; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trực tiếp chỉ đạo phòng Quy hoạch - Tổng hợp, Văn phòng Sở.

- Là chủ tài khoản thứ nhất của cơ quan.

- Thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng Sở.

- Trưởng ban phòng chống tham nhũng của Sở.

- Tổ chức phối hợp công tác giữa Ban Giám đốc với Đảng ủy sở và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan.

- Tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi các địa phương: Thành phố Tam Kỳ, Hội An; các huyện Bắc Trà My, Quế Sơn và Nông Sơn.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan đến nhiệm vụ chung của Sở: Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội; Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Nội vụ, Tài chính, Giao thông vận tải; Cục Thống kê; Cục Thuế; Cục Hải quan; Kho bạc Nhà nước; Ngân hàng Nhà nước; Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh trực tiếp phân công và các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thanh - Phó Giám đốc Sở

- Trực tiếp phụ trách công tác kế hoạch và đầu tư trên các lĩnh vực: y tế; giáo dục; văn hoá; xã hội; du lịch; an ninh quốc phòng; thông tin - truyền thông; tôn giáo; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; công tác thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định dự án đầu tư công; công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội; thẩm định các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); thẩm định danh mục và hồ sơ đấu thầu các dự án lựa chọn nhà đầu tư; công tác giám sát đánh giá đầu tư công; tham mưu công tác quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh. Trực tiếp chỉ đạo phòng Lao động - Văn xã, phòng Thẩm định dự án.

- Chủ tài khoản thứ hai của cơ quan.

- Giúp Giám đốc sở theo dõi, chỉ đạo chung về: Các chương trình, dự án, công tác quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh các xã biên giới; phụ trách công tác Thanh niên, đoàn thể; công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực giao thông, hạ tầng đô thị và xây dựng trụ sở các cơ quan; công tác quản lý tài chính cơ quan. Tiếp và làm việc với các đoàn Kiểm toán nhà nước, các Đoàn thanh tra, kiểm tra theo lĩnh vực được phân công;

- Giải quyết công việc của Giám đốc khi Giám đốc đi vắng hoặc uỷ quyền.

- Giám đốc Ban quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh QN.

- Giám đốc Ban quản lý dự án ODA đầu tư nâng cao năng lực ngành Y tế Quảng Nam.

- Theo dõi các địa phương: Các huyện Phước Sơn, Nam Trà My, Nam Giang và Tây Giang.

- Tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan: Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hoá - Thể thao - Du lịch, Thông tin - Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội; Đài Phát thanh và Truyền hình; Báo Quảng Nam; các trường Đại học, Cao đẳng, Dạy nghề; Ngân hàng Chính sách xã hội; các Hội và đoàn thể; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dựng tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc trực tiếp phân công và theo các quyết định của UBND tỉnh.

3. Đồng chí  Trần Văn Ẩn - Phó Giám đốc Sở

- Trực tiếp phụ trách công tác kế hoạch và đầu tư trên các lĩnh vực: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tài nguyên và môi trường; điện, nước sinh hoạt nông thôn và đô thị; thương mại - dịch vụ; nông - lâm - ngư nghiệp; kinh tế tập thể; công tác dân tộc và miền núi; khoa học và công nghệ; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giáo dục pháp luật; công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực của phòng Kinh tế ngành. Trực tiếp chỉ đạo phòng Kinh tế ngành, Thanh tra sở.

- Giúp Giám đốc sở theo dõi, chỉ đạo chung về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp và làm việc với các đoàn Kiểm toán nhà nước, các đoàn thanh tra, kiểm tra theo lĩnh vực được phân công;

- Tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi các địa phương: Thị xã Điện Bàn; các huyện Hiệp Đức, Thăng Bình và Phú Ninh.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan: Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Xây dựng; Liên minh Hợp tác xã; Ban Dân tộc; Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình Nông thôn mới; Thanh tra tỉnh; Kiểm toán nhà nước; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc trực tiếp phân công và theo các quyết định của UBND tỉnh.

4. Đồng chí  Nguyễn Tấn Văn - Phó Giám đốc Sở

- Trực tiếp phụ trách công tác kế hoạch và đầu tư trên các lĩnh vực: Đầu tư của các doanh nghiệp trong nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); công tác quan hệ đối ngoại (các đoàn, tổ chức quốc tế) của cơ quan; đăng ký kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp; công tác giám sát đánh giá đầu tư đối với các dự án của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trực tiếp chỉ đạo phòng Hợp tác đầu tư, phòng Đăng ký kinh doanh và Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Nam.

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo chung về: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư trong nước, đầu tư trực tiếp ngoài nước, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển của tỉnh trong từng giai đoạn. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút vốn đầu tư trong nước và vốn FDI. Triển khai các kế hoạch, chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp; thực hiện các hoạt động thông tin, hỗ trợ đào tạo, tư vấn các dự án đầu tư và các dịch vụ công khác, phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật. Tiếp và làm việc với các đoàn Kiểm toán nhà nước, các đoàn thanh tra, kiểm tra theo lĩnh vực được phân công;

- Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở.

- Chỉ huy Trưởng Ban quân sự cơ quan.

- Theo dõi các địa phương: Các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, Núi Thành, Đông Giang và Tiên Phước.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan: Cục Thuế; Sở Ngoại vụ; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam; Ban xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; Tổ khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam; các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc trực tiếp phân công và theo các quyết định của UBND tỉnh.

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập