default Red Green

Trung tâm Thông tin, Tư vẫn và Hỗ trợ DNNVV

       Căn cứ theo quyết định số 4175/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Trung tâm Thông tin, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Quảng Nam trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Website : http://hotrodoanhnghiepqnam.gov.vn

1.Chức năng:

       Trung tâm Thông tin, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Quảng Nam có chức năng tham mưu, tư vấn giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai các kế hoạch, chương trình hỗ trợ của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển các doanh nghiệp; thực hiện các hoạt động thông tin, hỗ trợ đào tạo, tư vấn các dự án đầu tư và các dịch vụ công khác phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật.

2.Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tư vấn giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất và xây dựng chương trình, kế hoạch hằng năm, dài hạn nhằm hỗ trợ, tư vấn phát triển các doanh nghiệp trình UBND tỉnh phê duyệt;
2. Triển khai các dự án, chương trình hỗ trợ của Trung ương, địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước phát triển các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng các chuỗi giá trị sản phẩm;
3. Liên kết với các cơ sở có chức năng để tổ chức đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, theo các chương trình hỗ trợ của Bộ Kế hoạch – Đầu tư và địa phương về các lĩnh vực quản lý, phát triển nguồn nhân lực và công nghệ, phổ biến các cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp;
4. Cung cấp, trao đổi và thu thập thông tin liên quan đến các doanh nghiệp cho các đối tượng có nhu cầu; tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp; cung cấp các dịch vụ quảng bá sản phẩm, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Quản lý Cổng Thông tin doanh nghiệp và đầu tư; quản lý trang tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư về cung cấp các dịch vụ công, cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư;
5. Tư vấn theo yêu cầu cho các doanh nghiệp về : thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp…trên cơ sở quy định hiện hành của Nhà nước;
6. Tổng hợp các thông tin phản ánh về khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để báo cáo, đề xuất với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh xem xét quyết định;
7.Định kỳ báo cáo Sở Kế Hoạch và Đầu tư và các cơ quan nhà nước có liên quan về kết quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp;
8. Giới thiệu các doanh nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát triển doanh nghiệp, tham gia tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để UBND tỉnh và các cơ quan xem xét , khen thưởng theo quy định hiện hành của pháp luật;
9. Xây dựng, triển khai thực hiện vườn ươm doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau : điện, điện tử, cơ khí, dệt may, da giầy,…;
10. Thực hiện nghiên cứu các đề tài, đề án phục vụ sự nghiệp phát triển, đổi mới mô hình hoạt động sản xuất và kinh doanh cho các doanh nghiệp;
11. Cung cấp các dịch vụ có thu khác theo yêu cầu của doanh nghiệp và các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm;
12. Tư vấn các dự án đầu tư; xúc tiến, thu hút các dự án ODA, FDI, NGO theo quy định tại Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;
13. Quản lý cán bộ, viên chức; quản lý tài sản và chi tiêu các nguồn vốn được giao theo đúng chế độ, chính sách quy định của Nhà nước;
  14. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi được UBND tỉnh giao và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phân công./.

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập