default Red Green

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hổ trợ doanh nghiệp

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Nam, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Quyết định 1888/QĐ-UBND ngày 07/07/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam.

1.Chức năng:

Trung tâm có chức năng tham mưu, tư vấn giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về xúc tiến đầu tư, quản lý, theo dõi dự án, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp. Triển khai các kế hoạch, chương trình hỗ trợ của Chính phủ và UBND tỉnh về phát triển các doanh nghiệp; thực hiện các hoạt động thông tin, hỗ trợ đào tạo, tư vấn các dự án đầu tư và các dịch vụ công khác phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật.

2.Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Thu thập thông tin, biên soạn, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ thu hút đầu tư; phát hành các ấn phẩm phục vụ quảng bá, thu hút đầu tư, xây dựng hình ảnh Quảng Nam;

+ Cung cấp thông tin tổng hợp về chủ trương, cơ chế, chính sách, thủ tục, quy trình đầu tư vào tỉnh Quảng Nam;

+ Xúc tiến kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực khuyến khích đầu tư thuộc các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, đô thị, kết cấu hạ tầng;

+ Chủ trì, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn trong nước và nước ngoài phục vụ thu hút đầu tư;

+ Phối hợp, liên kết, tiếp nhận dự án (nếu có) của các chương trình quốc gia, các tổ chức trong nước và quốc tế thực hiện các hoạt động liên quan đến xúc tiến đầu tư, tư vấn đầu tư, đào tạo nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư;

+ Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất, trình UBND tỉnh Chương trình xúc tiến đầu tư giai đoạn 5 năm và kế hoạch thực hiện hằng năm;

+ Hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát lựa chọn địa điểm, phân tích tính khả thi của dự án; tham mưu chủ trương thỏa thuận nghiên cứu đầu tư; 

+ Theo dõi tình hình thực hiện dự án; làm đầu mối phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu giải quyết để dự án triển khai đúng tiến độ, kế hoạch;

+ Tổ chức thực hiện việc ký cam kết tiến độ và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh theo quy định của UBND tỉnh;

+ Thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

+ Tham mưu đề xuất xử lý các dự án vi phạm cam kết;

+ Theo dõi, tham mưu lãnh đạo Sở, báo cáo UBND tỉnh và đề xuất kiến nghị về tình hình thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư và vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Thực hiện khảo sát, thu thập thông tin, đánh giá thực trạng giải quyết kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp, tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đầu tư - kinh doanh;

+ Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh; theo dõi, giám sát việc triển khai đánh giá chất lượng, năng lực điều hành các địa phương, Sở, ngành của tỉnh thông qua bộ chỉ số (DDCI); tiếp nhận dự án (nếu có) của các chương trình quốc gia, các tổ chức trong nước hoặc nước ngoài để thực hiện các nội dung có liên quan;

+ Tổ chức khảo sát tính hiệu quả của các cơ chế, chính sách do UBND tỉnh ban hành liên quan đến khuyến khích đầu tư - kinh doanh; kiến nghị ban hành mới hoặc điều chỉnh các cơ chế, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn;

+ Tham mưu UBND tỉnh triển khai và báo cáo tình hình thực hiện Nghị Quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và Nghị Quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp;

+ Tổ chức các hoạt động đối thoại, tiếp doanh nghiệp để giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh;

+ Quản lý và vận hành Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam để kịp thời giải đáp trực tuyến các câu hỏi của doanh nghiệp theo tinh thần Nghị Quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp;

+ Theo dõi, hỗ trợ, phối hợp Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh;

+ Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp;

+ Giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất và xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm, dài hạn nhằm hỗ trợ, tư vấn phát triển các doanh nghiệp trình UBND tỉnh phê duyệt;

+ Triển khai các dự án, chương trình hỗ trợ của Trung ương, địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước phát triển các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng các chuỗi giá trị sản phẩm;

+ Liên kết với các cơ sở có chức năng để tổ chức đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, theo các chương trình hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và địa phương về các lĩnh vực quản lý, phát triển nguồn nhân lực và công nghệ, phổ biến các cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp;

+ Cung cấp, trao đổi và thu thập thông tin liên quan đến các doanh nghiệp cho các đối tượng có nhu cầu; tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp; cung cấp các dịch vụ quảng bá sản phẩm, doanh nghiệp trong và ngoài nước;

+ Tư vấn theo yêu cầu cho các doanh nghiệp về: Thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp…trên cơ sở quy định hiện hành của Nhà nước;

+ Tổng hợp các thông tin phản ánh về khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để báo cáo, đề xuất với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh xem xét quyết định;

+ Định kỳ báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan nhà nước có liên quan về kết quả hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp;

+ Giới thiệu các doanh nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát triển doanh nghiệp, tham gia tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để UBND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, khen thưởng theo quy định hiện hành của pháp luật;

+ Xây dựng, triển khai thực hiện các vườn ươm doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau: điện, điện tử, cơ khí, dệt may, da giầy...;

+ Thực hiện nghiên cứu các đề tài, đề án phục vụ sự nghiệp phát triển, đổi mới mô hình hoạt động sản xuất và kinh doanh cho các doanh nghiệp;

+ Cung cấp các dịch vụ có thu khác theo yêu cầu của doanh nghiệp và các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm;

+ Tư vấn các dự án đầu tư; xúc tiến, thu hút các dự án ODA, FDI, NGO theo quy định tại Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016, Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

+ Quản lý cán bộ, viên chức; quản lý tài sản và chi tiêu các nguồn vốn được giao theo đúng chế độ, chính sách quy định của Nhà nước;

   + Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi được UBND tỉnh giao và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phân công./.


Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập