default Red Green

Văn phòng Sở

1. Chức năng:

- Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi tắt là Sở), có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý, điều phối các hoạt động của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở theo quy chế và các quy định về thực hiện công tác hành chính, quản trị, tổ chức của cơ quan.

- Trực tiếp tham mưu giúp BGĐ chỉ đạo, điều hành trong công tác: cải cách hành chính; tổ chức cán bộ; tài chính- kế toán, tổng hợp nội bộ; hành chính, quản trị; thi đua, khen thưởng; quân sự, tự vệ cơ quan; phòng cháy, chữa cháy; an ninh, trật tự nội vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Sở; tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa".

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Nhiệm vụ:

1. Đề xuất với BGĐ về công tác qui hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; tổ chức bộ máy và nhân sự; tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, thi cử đối với các bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; các chế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, hưu trí, nâng lương, khen thưởng và kỷ luật đối với công chức trong cơ quan theo đúng các chính sách, chế độ và thẩm quyền.

2. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của các phòng chuyên môn và các đơn vị theo định kỳ; báo cáo thi đua, báo cáo tổng kết công tác 6 tháng, năm của cơ quan và các báo cáo khác về công tác của Sở.

3. Lập chương trình công tác định kỳ của Sở; giúp BGĐ tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các qui chế làm việc, qui trình xử lý công việc, chương trình, kế hoạch hoạt động của Sở đã được ban hành.

4. Lập kế hoạch và thực hiện việc mua sắm, sử dụng vật tư, văn phòng phẩm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chung của Sở, công tác của các phòng và BGĐ.

5. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, luân chuyển công văn, tài liệu đến và đi theo đúng thời gian, qui định của pháp luật về lưu trữ và bảo mật. Thực hiện kiểm tra thể thức văn bản trước khi trình ký ban hành.

    6. Chủ trì cùng các phòng, đơn vị tổ chức bố trí phục vụ hội nghị, hội họp, tiếp khách, khánh tiết, nghi lễ trong cơ quan.

7. Tổ chức kiểm kê tài sản của Sở để cập nhật sổ sách quản lý, lập hồ sơ thanh lý tài sản; quản lý, điều động phương tiện ô tô của Sở; quản lý, bảo trì, sửa chữa toàn bộ tài sản của Sở.

8. Lập dự toán thu, chi, quyết toán tài chính hàng năm, hàng quý phục vụ cho hoạt động của cơ quan; lập dự trù kinh phí cho việc chi tiêu thường xuyên cũng như đột xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Sở.

9. Thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản được giao.

            10. Tham mưu và chịu trách nhiệm hướng dẫn, thẩm định, quyết toán tài chính của các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu, nghiệp vụ chi thuộc sở quản lý theo đúng qui định của Nhà nước.

           11. Tham mưu BGĐ về kế hoạch và triển khai công tác an ninh mạng nội bộ; công tác quân sự, tự vệ cơ quan, phòng cháy, chữa cháy và trật tự nội vụ của Sở.

             12. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ chung và hồ sơ lý lịch cán bộ, công chức thuộc Sở.
           13. Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường của Sở.

          14. Xây dựng chương trình, kế hoạch, theo dõi, kiểm tra, lập báo cáo về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính chung của Sở; tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo "cơ chế một cửa" tại Sở.

          15. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Sở.

          16. Chủ trì phối hợp với các phòng thực hiện việc niêm yết, công khai tại cơ quan và trên phương tiện thông tin và trang web của Sở về các thủ tục hành chính theo qui định.

         17. Phối hợp với các phòng chuyên môn giúp Ban điều hành quản lý và cập nhật thông tin cho trang web của Sở.

b) Quyền hạn:

          1. Thừa lệnh BGĐ yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện các hoạt động chung của Sở; thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng và chương trình công tác định kỳ của Sở.

          2. Điều động các phương tiện, trang thiết bị khác phục vụ cho công tác của BGĐ và các phòng, đơn vị thuộc Sở.

          3. Là bộ phận Thường trực về công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật; Thư ký của Hội đồng sơ tuyển công chức và các hội đồng khác theo qui định của pháp luật.

           4. Tham dự và làm nhiệm vụ thư ký tại các cuộc họp giao ban của Sở, của BGĐ, cuộc họp liên tịch giữa BGĐ và Chi ủy.

          5. Thực hiện nhiệm vụ xử lý và phân chuyển văn bản đến cho các thành viên BGĐ, các phòng theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Giám đốc Sở.

           6. Thừa lệnh hoặc thừa uỷ quyền Giám đốc Sở ký một số văn bản nội bộ và một số văn bản của Sở gửi các cơ quan khác.


Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập