default Red Green

Phòng Qui hoạch - Tổng hợp

1. Chức năng:

- Phòng Quy hoạch - Tổng hợp có chức năng tham mưu, giúp BGĐ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác qui hoạch, kế hoạch tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư trên địa bàn tỉnh; công tác qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố; công tác qui hoạch, kế hoạch phát triển các lĩnh vực: giao thông vận tải và hạ tầng đô thị; trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước, các hội, đoàn thể.

- Phối hợp với các phòng chức năng của các Sở, ban, ngành: Giao thông - Vân tải, Tài chính, Xây dưng, Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Cục thuế, Cục Thống kê, Hải quan, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các huyện, thành phố trong quá trình xây dựng, tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Theo dõi, tổng hợp và đánh giá các nguồn lực làm căn cứ xây dựng chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức nghiên cứu xây dựng chiến lược, qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nghiên cứu dự báo về xu hướng phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư để định hướng cho công tác xây dựng kế hoạch, thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham gia nghiên cứu và tổng hợp các kết quả nghiên cứu của các sở, ngành khác về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở đó tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Tham mưu tổ chức việc thẩm định qui hoạch (kể cả qui hoach điều chỉnh) phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố, qui hoạch phát triển các ngành; hướng dẫn xây dựng và tổng hợp các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, danh mục các dự án đầu tư phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm của tỉnh.

           4. Chủ trì phối hợp với các phòng hướng dẫn, xây dựng, tổng hợp kế hoạch 5 năm và hàng năm, các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh, đề xuất các giải pháp chủ yếu thực hiện qui hoạch, kế hoạch. Chủ trì chuẩn bị các tài liệu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư 5 năm, hàng năm; tổng hợp, báo cáo định kỳ tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội của tỉnh phục vụ các kỳ họp của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Tham mưu BGĐ chỉ đạo, điều hành công tác: xây dựng, tổng hợp kế hoạch 5 năm, hàng năm và giao kế hoạch phát triển hàng năm cho các ngành và địa phương. Tổng hợp nhu cầu, đề xuất danh mục và mức vốn đầu tư cho các dự án thuộc các lĩnh vực được phân công.

6. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố; tình hình thực hiện các chương trình, dự án đã được phê duyệt thuộc các lĩnh vực: giao thông vận tải và hạ tầng đô thị; trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước, các hội, đoàn thể. Đề xuất cơ chế, chính sách, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các qui định của pháp luật trong lĩnh vực được phân công.

7. Chủ trì phối hợp với các phòng tổng hợp nguồn vốn đầu tư phát triển của toàn tỉnh; tổng hợp về cơ cấu vốn đầu tư bố trí theo ngành, lĩnh vực; tổng hợp các danh mục dự án đầu tư và mức vốn bố trí cho từng dự án thuộc ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý; tổng mức hỗ trợ tín dụng nhà nước hàng năm, vốn góp cổ phần và liên doanh của nhà nước; tổng hợp phương án phân bổ vốn đầu tư và vốn sự nghiệp của các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác do tỉnh quản lý. Tổng hợp danh mục các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cho từng kỳ kế hoạch và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

8. Chủ trì phối hợp với các phòng chuẩn bị các văn bản, tài liệu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm (bao gồm cả việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch) giao cho các ngành, các địa phương, các đơn vị.

9. Tham mưu BGĐ triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật có liên quan đến công tác kế hoạch và đầu tư. Hướng dẫn để thực hiện thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh các qui định của pháp luật có liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của Sở.

10. Chủ trì phối hợp thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

- Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc sở và các bộ phận thuộc các Sở, Ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh theo qui định.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc Sở tham mưu BGĐ kiến nghị với cấp có thẩm quyền về việc điều chỉnh bổ sung dự án khi cần thiết hoặc huỷ bỏ quyết định đầu tư; đình chỉ hoặc tạm dừng thực hiện các dự án đầu tư nếu trong quá trình giám sát, đánh giá đầu tư phát hiện có những sai phạm. Và tuỳ theo mức độ vi phạm, tham mưu đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các bộ phận của Ban Thường trực Uỷ ban mặt trận tổ quốc tỉnh và các phòng thuộc Sở Tài chính tổ chức triển khai thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức hệ thống lưu trữ và cung cấp thông tin về tình hình đầu tư trên địa bàn tỉnh; thu nhập các báo cáo, thông tin liên quan phục vụ giám sát, đánh giá đầu tư; thực hiện xem xét, phân tích, đánh giá các thông tin, lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo qui định.

          - Hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị, các chủ đầu tư, thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư; giám sát đầu tư công đồng, lập báo cáo kết quả giám sát, tổng hợp báo cáo và gửi các cơ quan theo quy định.

11. Giúp BGĐ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của Ban chỉ đạo điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung tại địa phương.

          12. Tham mưu triển khai thực hiện qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo về tình hình thực hiện chiến lược, qui hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành; hướng dẫn, kiểm tra và đề xuất xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các qui định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

13. Chủ trì phối hợp với các phòng tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong phạm vi chức năng của Sở và cung cấp thông tin đối với các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức và cá nhân theo chỉ đạo của BGĐ và theo quy định của pháp luật.

14. Tham mưu thực hiện hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức của ngành và tổng kết công tác nghiệp vụ ngành Kế hoạch và Đầu tư hàng năm.

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập