default Red Green

Phòng Thẩm định dự án

1. Chức năng:

- Phòng Thẩm định dự án có chức năng tham mưu giúp BGĐ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thẩm định dự án đầu tư, thẩm định kế hoạch đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn ODA thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc Sở và các phòng chức năng của các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong quá trình thực hiện công tác thẩm định dự án đầu tư, thẩm định kế hoạch đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn ODA, tham mưu các vấn đề liên quan về công tác đấu thầu.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

            1. Chủ trì tổ chức thẩm định dự án đầu tư, thẩm định kế hoạch đấu thầu các dự án nhóm A, B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn ODA thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản của Sở theo trình tự tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch đấu thầu và tham mưu giải quyết các các vấn đề về công tác đấu thầu.

2. Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở theo dõi, giám sát, kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các qui định của pháp luật về qui trình thực hiện công tác đầu tư xây dựng, công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn ODA thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Tham gia cùng các phòng chuyên môn của Sở trong việc xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch, cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật  thuộc nhiệm vụ quyền hạn được phân công.

 4. Theo dõi, tổng hợp và báo báo tình hình và kết quả thực hiện công tác thẩm định các dự án đầu tư, thẩm định kế hoạch đấu thầu, tình hình và kết quả thực hiện công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn ODA trên địa bàn tỉnh.

          5. Hướng dẫn cơ quan thẩm định thuộc các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh nghiệp vụ liên quan đến công tác thẩm định dự án đầu tư­, thẩm định kế hoạch đấu thầu và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn ODA.

6. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng theo định kỳ; lập báo hàng tháng, quí, năm hoặc đột xuất và các báo cáo khác thuộc các ngành lĩnh vực được phân công theo dõi.

                  7. Phối hợp với Văn phòng Sở quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định theo quy định nhà nước.

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập