default Red Green

Phòng Kinh tế ngành

1. Chức năng:

- Phòng Kinh tế ngành có chức năng tham mưu, giúp BGĐ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực: nông - lâm - ngư nghiệp (bao gồm cả công tác định canh định cư, tái định cư, nước sạch và vệ sinh môi trường); phát triển giao thông thuộc chương trình mục tiêu, chương trình ODA và giao thông nông thôn; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; thương mại - dịch vụ; tài nguyên - môi trường; khoa học và công nghệ; các khu kinh tế, các khu - cụm công nghiệp; phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hộ gia đình; các làng nghề tiểu thủ công nghiệp; công tác dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là lĩnh vực kinh tế ngành).

- Phối hợp với các phòng chức năng của các Sở, ban, ngành: Nông nghiệp- Phát triển nông thôn (kể cả các đơn vị trực thuộc: Chi cục định canh định cư, Chi cục kiểm lâm, Chi cục nuôi trồng thủy sản,...), Công  Thương, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Ban quản lý các Khu kinh tế, các Khu - cụm công nghiệp, Ban Dân tộc, Liên minh Hợp tác xã và các huyện, thành phố trong quá trình xây dựng, tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện qui hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực được phân công.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tham mưu hướng dẫn xây dựng và tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển 5 năm, hàng năm và giao kế hoạch phát triển hàng năm cho các Sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thành phố về lĩnh vực kinh tế ngành.

          2. Đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực kinh tế ngành; tham mưu, giúp BGĐ theo dõi, giám sát, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện qui hoạch, kế hoạch, đầu tư của các Sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thành phố trong lĩnh vực được phân công.

3. Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực kinh tế ngành và các chương trình mục tiêu quốc gia được phân công theo dõi. Tổng hợp nhu cầu, đề xuất danh mục và mức vốn đầu tư cho từng chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được phân công.

4. Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình, dự án đã được phê duyệt; giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được phân công và phối hợp với các phòng báo cáo công tác giám sát, đánh giá đầu tư cho UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo qui định.

5. Tham gia ý kiến về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của các huyện, thành phố và quy hoạch phát triển các ngành thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi và các qui hoạch khác khi được yêu cầu; tham gia ý kiến về chương trình hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực được phân công.

           6. Hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp tình hình xây dựng các mô hình, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hộ gia đình, các làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

          7. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng theo định kỳ; lập báo hàng tháng, quí, năm hoặc đột xuất và các báo cáo khác thuộc các ngành lĩnh vực kinh tế ngành.

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập