default Red Green

Phòng Lao động - Văn xã

1. Chức năng:

- Phòng Lao động văn xã có chức năng tham mưu, giúp BGĐ quản lý nhà nước về qui hoạch, kế hoạch phát triển trong lĩnh vực lao động, văn hoá, xã hội, du lịch, thông tin - truyền thông, an ninh quốc phòng (bao gồm: lao động - dân số và việc làm, gia đình và trẻ em, giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, thể dục - thể thao, văn hoá - thông tin, xoá đói giảm nghèo và các vấn đề xã hội khác) trên địa bàn tỉnh; sau đây gọi chung là lĩnh vực văn hoá - xã hội.

- Phối hợp với các phòng chức năng của các Sở, ban, ngành: Lao động - Thương binh và xã hội, Bảo hiểm, Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp nghề, Y tế, Chi cục dân số, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin - Truyền thông, Đài phát thanh - Truyền hình, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các huyện, thành phố trong quá trình xây dựng, tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện qui hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực được phân công.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tham mưu hướng dẫn xây dựng và tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển 5 năm, hàng năm và giao kế hoạch phát triển hàng năm cho các Sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thành phố về lĩnh vực văn hoá - xã hội.

             2. Đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực văn hoá - xã hội; tham mưu, giúp BGĐ theo dõi, giám sát, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện qui hoạch, kế hoạch, đầu tư của các Sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thành phố trong lĩnh vực được phân công.

3. Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia. Tổng hợp nhu cầu, đề xuất danh mục và mức vốn đầu tư cho các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được phân công.

4. Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình, dự án đã được phê duyệt; giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được phân công và phối hợp với các phòng báo cáo công tác giám sát, đánh giá đầu tư cho UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo qui định.

5. Tham gia ý kiến về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của các huyện, thành phố và quy hoạch phát triển các ngành thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi và các qui hoạch khác khi được yêu cầu; tham gia ý kiến về chương trình hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực được phân công.

           6. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng theo định kỳ; lập báo hàng tháng, quí, năm hoặc đột xuất và các báo cáo khác thuộc các ngành lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập