default Red Green

Phòng Hợp tác đầu tư

1. Chức năng:

- Phòng Hợp tác đầu tư có chức năng tham mưu, giúp BGĐ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư trên các lĩnh vực: Đầu tư của các doanh nghiệp trong nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ của các tổ chức phi chính phủ (NGO); hợp tác kinh tế với các địa phương và vùng lãnh thổ.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc sở Kế hoạch và Đầu tư, các phòng chức năng của các Sở, ban, ngành và các huyện, thành phố liên quan trong quá trình thực hiện công tác thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án của các doanh nghiệp trong nước và các dự án FDI đầu tư trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chủ trì nghiên cứu và lập chiến lược, qui hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm về thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư trong nước, đầu tư trực tiếp ngoài nước, vốn viện trợ phát triển chính thức phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển của tỉnh trong từng giai đoạn.

         2. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút vốn đầu tư trong nước và vốn FDI; cơ chế chính sách nhằm hài hoà thủ tục giữa nhà tài trợ và tỉnh đối với dự án ODA.

          3. Làm đầu mối trong hoạt động xúc tiến, kêu gọi các dự án sử dụng vốn vay và viện trợ nước ngoài; tuyên truyền, quảng bá chính sách của Nhà nước về môi trường đầu tư, các chính sách ưu đãi của tỉnh nhằm vận động, thu hút vốn đầu tư vào địa phương. Chuẩn bị thông tin, tài liệu tổ chức các hội nghị, hội thảo xúc tiến các dự án FDI, ODA.

          4. Làm đầu mối về công tác quan hệ đối ngoại (các đoàn, tổ chức quốc tế) của cơ quan. Chủ trì hướng dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước tới địa phương trong quá trình tìm hiểu, làm thủ tục chuẩn bị đầu tư; hướng dẫn các doanh nghiệp của tỉnh tìm kiếm đối tác nước ngoài, tìm hiểu đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác để đầu tư sản xuất kinh doanh với các nhà đầu tư nước ngoài; tổng hợp, đề xuất với lãnh đạo sở giải quyết hoặc báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư.

         5. Tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ dự án đăng ký đầu tư (đối với các dự án quy định phải thẩm tra) và tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chấm dứt hoạt động trước thời hạn đối với các dự án của các nhà đầu tư trong nước và dự án FDI thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh; xử lý hồ sơ xin mở Văn phòng Đại diện và Chi nhánh tại Quảng Nam của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trụ sở chính tại các địa phương khác và là đầu mối quản lý hoạt động của các Chi nhánh và Văn phòng này trên địa bàn tỉnh.

          6. Tham mưu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của Sở. Tổng hợp danh mục các dự án đầu tư của các doanh nghiệp trong nước và FDI.

         7. Làm đầu mối giúp Giám đốc sở phối hợp với các Ban, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, quan hệ lao động tiền lương, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động và các vấn đề lớn liên quan đến dự án; thực hiện đăng ký lại và chuyển đổi dự án; làm đầu mối đề xuất khen thưởng đối với doanh nghiệp; thực hiện các thủ tục hành chính sau cấp phép với lĩnh vực được phân công.

         8. Chủ trì xây dựng các chương trình, dự án hợp tác với các địa phương, các vùng lãnh thổ trong và ngoài nước; hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị đề xuất dự án, lập dự án đầu tư cho các chương trình, dự án ODA. Tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA, danh mục các chương trình dự án sử dụng các nguồn viện trợ phi Chính phủ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

        9. Tham gia ý kiến thẩm định các dự án đầu tư, thẩm định kế hoạch đấu thầu các dự án từ nguồn vốn ODA. Thẩm tra, đề xuất nhu cầu vốn đối ứng các dự án ODA.

      10. Theo dõi và chủ trì tổng hợp, báo cáo định kỳ tình hình thực hiện và kết quả thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong nước, vốn FDI và vốn ODA; thống kê số liệu và tổng hợp đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh định kỳ theo quy định; làm đầu mối cho việc tổ chức kiểm tra định kỳ hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; tham gia vào các cuộc kiểm tra, thanh tra liên ngành theo những chuyên đề riêng của các Ban, ngành của tỉnh.

       11. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng theo định kỳ; lập báo hàng tháng, quí, năm hoặc đột xuất và các báo cáo khác thuộc các ngành lĩnh vực được phân công theo dõi.

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập