default Red Green

Thanh tra Sở

1. Chức năng:

- Thanh tra Sở thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực thuộc hệ thống tổ chức Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giúp Giám đốc sở quản lý về công tác thanh tra, kiểm tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vị quản lý nhà nước của Sở theo qui định của pháp luật.

- Thanh tra Sở có tài khoản và con dấu riêng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, chính sách, pháp luật về kế hoạch và đầu tư của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện; theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị thuộc Sở lập kế hoạch kiểm tra hàng năm và tổng hợp trình Giám đốc Sở phê duyệt.

4. Theo dõi, đôn đốc và phối hợp cùng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở.

5. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật. Kiến nghị Giám đốc xem xét trách nhiệm, xử lý hoặc kiến nghị xử lý người có hành vi vi phạm thuộc phạm vi quản lý của Sở.

          6. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của Nhà nước được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra.

7. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thường trực của Sở về công tác phòng, chống tham nhũng.

8. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, khiếu nại, tố cáo.

9. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

10. Tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân của Sở.

11. Chủ trì thực hiện công tác pháp chế của Sở: xây dựng văn bản qui phạm pháp luật; thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; kiểm tra việc thực hiện pháp luật.   

Thông tin - Thông báo

Liên Kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập